2021


Jahrestagung 2021

Schweizerische Gesellschaft für Neurochirurgie

16.09. - 17.09.2021, Congress Center BernExpo


 


 

2022


5th SFCNS Congress
Swiss Federation of Clinical Neuro-Societies
28.09. - 30.09.2022

Congress Center Basel